Algemene Voorwaarden DRM Group of Companies BV

Algemene Voorwaarden DRM Group of Companies B.V. en dochtermaatschappijen
 
Algemene Bepalingen

1. Overeenkomst, Opdracht en Bijlagen
1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle met DRM Group of Companies B.V. of één van haar dochtermaatschappijen, hierna te noemen DRM, gesloten overeenkomsten, waarbij DRM goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever, zoals vermeld in de Opdracht (hierna te noemen Opdrachtgever), levert.
1.2 Van de met DRM gesloten overeenkomsten maken integraal deel uit een 'Opdracht' en eventueel 'Bijlage(n)'. Bij strijd tussen de Opdracht of één van de Bijlagen en de Algemene Bepalingen prevaleert de Opdracht of de Bijlage(n). Bij strijd tussen de Opdracht en een Bijlage prevaleert hetgeen het meest recent is overeengekomen. Wijzigingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden, Opdracht of Bijlage(n) kunnen slechts schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij (zoveel mogelijk) de strekking van deze Algemene Voorwaarden en de nietige bepaling(en) behouden blijft.

2. De uitvoering van de werkzaamheden
2.1 DRM zal de te verrichten werkzaamheden met zorg verrichten volgens de met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen procedures en afspraken.
2.2 De diensten zullen in beginsel worden uitgevoerd tijdens Opdrachtgevers werkdagen, dat wil zeggen maandag tot en met vrijdag. Een werkdag is gebaseerd op acht uur, steeds uit te voeren in dag-, avond- of nachturen. De exacte werkuren worden in de Opdracht nader gespecificeerd.
2.3 DRM is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle van overheidswege vereiste vergunningen, inschrijvingen en goedkeuringen die nodig mochten zijn voor een goede nakoming door DRM van haar verplichtingen volgens de overeenkomst.
2.4 DRM verplicht zich alle wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Opdrachtgever kan inzage in de verzekeringspolis(sen) verlangen.
2.5 Indien Opdrachtgever DRM schriftelijk te kennen geeft dat zij bezwaren heeft tegen een medewerker van DRM, zal DRM, mits deze bezwaren redelijk zijn, na overleg met Opdrachtgever deze medewerker, indien mogelijk, vervangen of doen vervangen. De plaatsvervanger wordt binnen een overeengekomen redelijke termijn ingewerkt en berekend.
2.6 Indien DRM het nodig acht één van haar bij Opdrachtgever werkzame medewerkers te vervangen, dan is zij daartoe gerechtigd, tenzij de Opdracht dit verbiedt. De tijd die nodig is om deze plaatsvervanger in te werken is voor rekening van DRM.
2.7 Bij arbeidsongeschiktheid van een uit hoofde van de Opdracht bij Opdrachtgever werkzame medewerker van DRM, zal DRM Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. DRM zal zo spoedig mogelijk na genoemde kennisgeving een vervanger aanwijzen. De tijd die nodig is om deze vervanger in te werken is voor rekening van DRM.
2.8 Verlofdagen van de medewerkers van DRM zullen na overleg met Opdrachtgever en gedeeltelijk rekening houdend met de voortgang van de werkzaamheden door DRM worden bepaald.
2.9 Opdrachtgever zal DRM steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen of alle medewerking verlenen om deze te verkrijgen.
2.10 Indien voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van DRM staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft DRM in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en behoudt hij het recht om alle daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

3. Leveringstermijnen
Alle door DRM genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Opdracht aan leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt DRM niet in verzuim. DRM is niet gebonden aan (leverings)termijnen die na het aangaan van de Opdracht worden gewijzigd door 'overmacht', als omschreven in het ABW. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtgever en DRM zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4. Voorschriften en instructies
4.1 DRM zal ervoor zorgdragen dat haar medewerkers die tijdens de Opdracht bij Opdrachtgever werkzaam zijn zich houden aan alle wettelijke voorschriften en aan alle voor de medewerkers van Opdrachtgever geldende regels en voorschriften.
4.2. DRM en haar medewerkers zullen zich houden aan de instructies van Opdrachtgever, voorzover ze binnen het kader  van de Opdracht vallen.

5. Overnamebeding
5.1 Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging van een opdracht, geen bij de uitvoering van deze Opdracht betrokken bij de wederpartij in dienst zijnde medewerkers in dienst nemen dan wel feitelijk via derden binnen de eigen organisatie of een daaraan gelieerde onderneming tewerkstellen zonder elkaars vooraf verkregen schriftelijke toestemming.
5.2 Bij overtreding van bovengenoemd verbod verbeurt de in overtreding zijnde partij ten behoeve van de andere partij een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van  1.000,-- voor elke dag dat de overtreding duurt, onverminderd het recht van de eisende partij de werkelijk geleden schade te vorderen.

6. Risico
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de Opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze feitelijk ter beschikking zijn van de Opdrachtgever of van de door Opdrachtgever betrokken persoon zijn gebracht.

7. Geheimhouding
7.1 DRM zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de informatie van vertrouwelijke aard omtrent bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever geheim te houden. Met name zal DRM haar medewerkers contractueel tot geheimhouding van bedoelde informatie verplichten.
7.2 Bovengenoemde bepaling zal van kracht blijven zolang en voor zover de vertrouwelijke informatie niet:
1. Van openbare bekendheid of deel van de literatuur is geworden buiten toedoen van DRM;
of
2. Aan DRM ter beschikking is gesteld door een derde (anders dan namens Opdrachtgever) die in het rechtmatige bezit is van die informatie en jegens Opdrachtgever geen verplichting tot geheimhouding heeft.
7.3 Alle documenten en/of zaken die voor of in verband met het verlenen van de diensten aan DRM ter beschikking worden gesteld, zullen het exclusieve eigendom blijven van Opdrachtgever. Genoemde documenten en/of zaken en kopieën of afschriften daarvan zullen na beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever worden teruggegeven.

8 Intellectuele eigendom
8.1 DRM garandeert dat de onder de overeenkomst vallende inbreng van ‘know how’ van DRM of haar medewerkers geen inbreuk maakt op enig in Nederland en/of in het buitenland geldend recht van intellectuele eigendom van derden en dat het gebruik ervan niet 
onrechtmatig is. Zij vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden terzake.
8.2 Indien naar aanleiding van een inbreuk een definitief verbod wordt uitgesproken tegen het gebruik door Opdrachtgever van – als gevolg van de overeenkomst – voor hem ontwikkelde applicatie- en/of systeemsoftware en computertoepassingen of een deel daarvan (hierna te noemen 'de Software') zal DRM:
1. voor eigen rekening aan Opdrachtgever het recht verschaffen om verder gebruik te maken van de Software of -mits Opdrachtgever daarin toestemt, hetgeen hij niet op onredelijke gronden zal weigeren- deze vervangen door niet-litigieuze software, dan wel de gewraakte Software voor eigen rekening zodanig veranderen dat het gebruik daarvan door Opdrachtgever geen inbreuk meer oplevert, met dien verstande evenwel dat de vervanging van de Software niet mag leiden tot een geringere bruikbaarheid daarvan;
of, ingeval geen van deze alternatieven redelijk uitvoerbaar mocht zijn,
2. Opdrachtgever een vergoeding verlenen voor de normale waardevermindering van de Software.
8.3 Waar nadrukkelijke bepalingen ten aanzien van de intellectuele en industriële eigendomsrechten op aan DRM uit hoofde van de overeenkomst verstrekte vertrouwelijke informatie ontbreken, berusten de intellectuele en industriële eigendomsrechten op die informatie bij de Opdrachtgever.
8.4 Rapporten, applicatie- en/of systeemsoftware en de computertoepassingen die uit hoofde van deze Overeenkomst voor Opdrachtgever zijn opgesteld, respectievelijk ontwikkeld, zullen het eigendom worden van Opdrachtgever. DRM zal onmiddellijk na beëindiging van een Opdracht alle afschriften van die rapporten en Software met inbegrip van alle daarmee verband houdende documentatie aan Opdrachtgever overdragen.
8.5 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende intellectuele en industriële eigendomsrechten berusten bij Opdrachtgever. DRM zal desverlangd meewerken aan de verwerving door Opdrachtgever van die rechten.
8.6  Waar nadrukkelijke bepalingen ten aanzien van de intellectuele en industriële eigendomsrechten op in het kader van de overeenkomst gebruikte gegevens ontbreken, berusten de intellectuele en industriële eigendomsrechten op die informatie bij DRM.

9. Wanprestatie
9.1 Terzake van wanprestatie is DRM slechts aansprakelijk indien de overeenkomst na deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever tussentijds wordt beëindigd of op verzoek van Opdrachtgever schriftelijk en per aangetekende brief wordt ontbonden.
9.2 De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van dat deel van de overeenkomst dat betrekking heeft op de periode na het tijdstip van ontbinding niet langer verplicht is.
9.3 In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van DRM beperkt tot de daadwerkelijk gemaakte extra kosten van Opdrachtgever ter zake van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht of het door een derde leveren van vervangende diensten, doch maximaal tot het in 9.4 genoemde bedrag dat ten behoeve van het betreffende gedeelte van de Opdracht gefactureerd is aan Opdrachtgever.
9.4 De totale aansprakelijkheid van DRM is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de vergoeding voor de gedurende de periode van 3 maanden direct voor de beëindiging van de overeenkomst opgedragen werkzaamheden.
9.5 Elke aansprakelijkheid van DRM voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, schade wegens gederfde winst en gemiste besparingen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.6 Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van beëindiging of ontbindingen en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen en diensten, blijven in stand.

10. Overmacht
DRM is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit door overmacht niet mogelijk is. Van overmacht is in ieder geval sprake, indien DRM niet aan zijn verplichtingen kan voldoen ten gevolge van (burger)oorlog, oorlogsgevaar, atoomkernreacties, oproer, molest, brand, waterschade, rookschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en voorts door alle oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van DRM ontstaan en door veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

11. Onrechtmatige daad
11.1 DRM is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade in verband met de uitvoering van de overeenkomst ontstaan.

12 Vergoeding
DRM behoudt zich het recht voor tariefswijzigingen uiterlijk één maand voor hun ingangsdatum schriftelijk aan Opdrachtgever mede te delen onder vermelding van grondslag en berekeningswijze. Prijswijzigingen zullen te goeder trouw worden doorgevoerd.
13 Facturering
13.1 Facturen worden verstuurd naar het adres zoals vermeld in de Opdracht. Facturering zal achteraf geschieden. Facturen zullen binnen dertig dagen na de factuurdatum netto worden betaald. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, is Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd en heeft DRM het recht de overeenkomst te beëindigen. DRM is tevens gerechtigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het invorderen in rekening te brengen.
13.2  Tenzij anders overeengekomen worden alle facturen vergezeld van een door Opdrachtgever geparafeerde tijdsverantwoording en/of andere relevante documentatie met betrekking tot kosten die worden doorberekend.
13.3  Opdrachtgever zal deze geparafeerde tijdsverantwoording en andere relevante documentatie binnen zeven werkdagen na het einde van de maand waarop de betrokken geparafeerde tijdsverantwoording betrekking heeft, ter beschikking van DRM stellen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, heeft DRM het recht een factuur te versturen zonder genoemde geparafeerde tijdsverantwoording en andere relevante documentatie.
13.4  In het geval er onenigheid bestaat over de gehele factuur of een deel daarvan, zal in elk geval het niet betwiste gedeelte van die factuur worden betaald.
13.5  Opdrachtgever doet afstand van het recht op compensatie.
13.6  Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van DRM, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Opdracht geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, evenals de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan DRM zijn voldaan.
14 Adreswijzigingen
DRM en Opdrachtgever zullen adreswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de contactpersoon onmiddellijk schriftelijk aan elkaar mededelen.
15 Accountantsonderzoek
15.1 Een door Opdrachtgever voor haar rekening aan te wijzen  registeraccountant heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van DRM te controleren voorzover deze betrekking hebben op werkzaamheden als in de overeenkomst genoemd. In dit verband zal DRM zorgdragen en haar onderaannemers doen zorgdragen voor het op de juiste wijze bewaren van bovengenoemde documenten gedurende een minimum periode van vijf jaar. De kosten voor DRM-personeel die verband houden met deze controle zullen door DRM aan Opdrachtgever worden doorberekend.
15.2 De registeraccountant van DRM kan jaarlijks, in het voorjaar, een verklaring aan Opdrachtgever uitgaan, betrekking hebbend op het daaraan voorafgaande jaar, waaruit blijkt dat DRM aan haar verplichtingen met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid heeft voldaan. De kosten hiervan zullen te allen tijde worden doorberekend aan Opdrachtgever.

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op de met DRM gesloten overeenkomst in Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen, met uitzondering van de geschillen welke aan de Kantonrechter dienen te worden voorgelegd, worden uitsluitend beslecht door de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
16.3 DRM heeft echter het recht een geschil met een buitenlandse Opdrachtgever te doen beslechten door de in het buitenland bevoegde rechter.

17 Beëindiging van de overeenkomst
17.1 Indien Opdrachtgever de werkzaamheden wenst te beëindigen dient hij dit schriftelijk en per aangetekende brief aan DRM mede te delen. Ingeval van beëindiging zal een opzegtermijn van 3 maanden in acht worden genomen.
17.2 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, te beëindigen ingeval:
 1. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
 2. het faillissement van de wederpartij is aangevraagd, dan wel indien deze in staat van faillissement verkeert.
17.3 De beëindiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen niet van het bepaalde met betrekking tot:
 - geheimhouding;
 - dood/letsel/zaakbeschadiging;
 - intellectuele eigendom;
 - toepasselijk recht en bevoegde rechter
Huur of bruikleen van hardware
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Opdrachtgever voor de door DRM te verlenen diensten een overeenkomst tot het huren van hardware of een bruikleenovereenkomst met betrekking tot hardware met DRM heeft gesloten.
Voorzover daarvan in dit hoofdstuk niet wordt afgeweken is hetgeen hiervoor onder 'Algemeen' is bepaald onverkort van toepassing.

18 Apparatuur
18.1 In de overeenkomst tot het huren van hardware of de bruikleenovereenkomst met betrekking tot hardware wordt aangegeven:
 - merk, type en serienummer van de apparatuur
 - aantal;
 - duur van de huur of bruikleen;
 - huurtarief per maand;
 - opzegtermijn
18.2 DRM is te allen tijde gerechtigd gehuurde of in bruikleen gegeven apparatuur door gelijke of gelijkwaardige apparatuur te vervangen.
18.3 Opdrachtgever is gehouden zich met betrekking tot de apparatuur als een goed huisvader te gedragen. Aan de apparatuur mogen door of namens Opdrachtgever geen veranderingen worden aangebracht.
18.4 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van de nodige software en het verkrijgen van eventuele licenties hiervoor.
18.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur aan een derde te verhuren, of in bruikleen af te staan.
19 Schade
19.1 Vanaf het moment dat de apparatuur zich op het terrein of binnen de gebouwen van Opdrachtgever bevindt is deze aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en/of in bruikleen zijnde. Opdrachtgever zal zich tegen deze schade verzekeren. DRM is gerechtigd inzage in de verzekeringspolissen te verlangen.
19.2 Voor de door medewerkers van DRM aan de apparatuur toegebrachte schade is Opdrachtgever niet aansprakelijk.
19.3 Indien apparatuur door schade onbruikbaar is geworden zal DRM zorgdragen voor vervanging. De kosten voor vervanging zullen worden gedragen door de aansprakelijke partij. Indien vervanging niet onmiddellijk kan plaatsvinden, hoeft Opdrachtgever over de periode waarin geen apparatuur beschikbaar is geen huur te betalen.
Ontwikkeling van programmatuur
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien DRM maatwerkprogrammatuur speciaal voor opdrachtgever ontwikkelt.
Voorzover daarvan in dit hoofdstuk niet wordt afgeweken is hetgeen hiervoor onder ‘Algemeen’ is bepaald onverkort van toepassing.
20 Ontwikkeling van programmatuur
20.1 De ontwikkeling van programmatuur kan de volgende stadia omvatten:
1. het in samenwerking met opdrachtgever vaststellen van de specificaties en de functies welke in de programmatuur moeten worden opgenomen;
2. het ontwerpen en schrijven van de programmatuur op basis van de in sub a genoemde functies;
3. het testen en zonodig corrigeren van de programmatuur;
4. de oplevering en in gebruikstelling
20.2 Nadere gegevens met betrekking tot één of meer van de hierboven genoemde stadia worden opgenomen in Bijlage(n).
20.3 In de Opdracht zal worden aangegeven op welke wijze de in de Bijlage(n) gespecificeerde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
20.4 Opdrachtgever zal DRM steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste of nuttige gegevens of inlichtingen verschaffen.
20.5 Indien de in 20.4 genoemde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet overeenkomstig gemaakte afspraken ter beschikking van DRM staan, of indien Opdrachtgever anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft DRM het recht de overeenkomst op te schorten en extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van DRM in rekening te brengen.
20.6 DRM zal niet tot een in 20.1 genoemd stadium overgaan alvorens Opdrachtgever de resultaten van een daaraan voorafgaand stadium heeft goedgekeurd.
20.7 In de Bijlagen zal een raming van de per stadium benodigde tijd worden gemaakt. Overeengekomen termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. DRM zal overschrijding van termijnen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mededelen. DRM is niet gehouden tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen.
21 Oplevering
21.1 De programmatuur zal conform de in de Bijlage omschreven specificaties worden opgeleverd. De programmatuur wordt geacht te zijn opgeleverd indien zij gebruiksklaar ter beschikking is gesteld.
21.2 Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft Opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende het in de desbetreffende bijlage genoemd aantal dagen na gebruiksklare terbeschikkingstelling te testen. Indien een acceptatietest is overeengekomen zal de programmatuur geacht worden te zijn opgeleverd zoveel werkdagen na het einde van de testperiode als in de desbetreffende Bijlage is aangegeven.
21.3 Opdrachtgever zal DRM schriftelijk en gedetailleerd informeren over tijdens de testperiode gebleken gebreken. De testperiode zal worden opgeschort totdat de gebreken zijn hersteld.
 Indien blijkt dat de programmatuur niet aan de in de Bijlage omschreven specificaties voldoet, dal DRM binnen redelijke termijn zorgdragen voor herstel. Indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld geschiedt dit herstel op kosten van DRM. Dit herstel geschiedt tegen de dan geldende DRM voorwaarden en tarieven.
22 Garantie
22.1 Gedurende een periode van drie maanden na oplevering van de programmatuur zal DRM naar beste vermogen telefonisch gebreken herstellen. Indien de programmatuur niet aan de in de Bijlage omschreven specificaties voldoet en indien deze gebreken direct wanneer zij zich voordoen schriftelijk ter kennis van DRM zijn gebracht. DRM garandeert geen ononderbroken werking van de programmatuur.
22.2 Wanneer er geen sprake is van onderhoud (artikel 28), zal DRM de kosten van herstel in rekening brengen.
22.3 Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
22.4 De garantie vervalt indien de programmatuur door anderen dan DRM is gewijzigd.

23 Rechten op ontwikkelde programmatuur
23.1 DRM verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot gebruik van de ontwikkelde programmatuur.
23.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van DRM, de ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur voor toepassing buiten de eigen onderneming of ondernemingen waarin hij een meerderheidsbelang bezit toe te passen of te doen toepassen.
23.3 Bij overtreding van de onder 21.2 genoemde bepaling verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van DRM een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete gelijk aan de met de ontwikkeling van de buiten eigen of gelieerde onderneming toegepaste programmatuur gemoeide kosten.
23.4 Rapporten, applicatie- en/of systeemsoftware en de computertoepassingen die uit hoofde van de overeenkomst voor Opdrachtgever zijn opgesteld, respectievelijk ontwikkeld, zullen na beëindiging van een Opdracht met inbegrip van alle daarmee verband houdende documentatie aan Opdrachtgever worden overgedragen.
23.5 Aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van DRM totdat alle door Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
Gebruiksrecht standaardpakket
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien DRM Opdrachtgever het recht tot gebruik van algemeen beschikbare en niet speciaal voor een opdrachtgever ontwikkelde programmatuur (standaardpakket) verleent, ook indien het standaardpakket ten behoeve van opdrachtgever is gewijzigd of uitgebreid. Onder de term programmatuur worden verstaan de computerprogramma's vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.
Voor zover daarvan in dit hoofdstuk niet wordt afgeweken is hetgeen hiervoor onder 'Algemeen' is bepaald onverkort van toepassing.

24 Gebruiksrecht
24.1 DRM verleent Opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van het standaardpakket. Het standaardpakket mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt op de in de bijlage gespecificeerde verwerkingseenheid. Bij eventuele storing mag de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
24.2 Tenzij anders overeengekomen, is het de Opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieën te maken van het standaardpakket. Deze kopieën zullen door Opdrachtgever niet worden gebruikt maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
24.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van DRM niet aan derden overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het standaardpakket te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen. Opdrachtgever zal het standaardpakket niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.
24.4 Opdrachtgever zal het gebruik van het standaardpakket onmiddellijk staken indien de overeenkomst eindigt. In dat geval zal Opdrachtgever de kopieën die in haar bezit zijn aan DRM teruggeven dan wel vernietigen.

25 Eigendom en bescherming
25.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het standaardpakket berusten bij DRM. Opdrachtgever zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.
25.2 Ter bescherming van de rechten van DRM zal Opdrachtgever er voor zorgdragen dat het standaardpakket geheim wordt gehouden en niet and derden wordt bekendgemaakt. Het is Opdrachtgever bekend dat het standaardpakket vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van DRM bevat.
25.3 Het is DRM toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.
26 Garantie
Gedurende een periode van drie maanden na levering zal DRM naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties van het standaardpakket (gebruikershandleiding) voldoet.
DRM kan de kosten van herstel in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten of van andere niet aan DRM toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien het standaardpakket door anderen dan DRM is gewijzigd.
27 Auteursgarantie
DRM staat in voor de betaling van de kosten tot betaling waarvan Opdrachtgever uit hoofde van een procedure, gebaseerd op de stelling dat het door DRM ontwikkelde standaardpakket inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht, is veroordeeld. Indien een actie is aangespannen of indien zulks waarschijnlijk is, kan DRM het standaardpakket vervangen of zodanig wijzigen als DRM juist acht.
28 Onderhoud
28.1 Indien voor het standaardpakket een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal Opdrachtgever de in de programmatuur geconstateerde gebreken schriftelijk aan DRM melden.
 DRM zal naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties van het standaardpakket (gebruikershandleiding) voldoet. DRM garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.
28.2 DRM zal de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van Opdrachtgever of van andere niet aan DRM toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan DRM is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
28.3 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal DRM bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket  Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen en hem informeren over de verschillen ten opzichte van de oude versie.
28.4 De installatiekosten van een nieuwe versie zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht de installatie van een nieuwe versie. Wanneer Opdrachtgever meer dan twee releases van de applicatie weigert te installeren, dan heeft DRM het recht het onderhoud te staken per eerstvolgend kalenderjaar.
 De onderhoudskosten bedragen 15% van de aanschafkosten van standaardprogrammatuur respectievelijk de ontwikkelkosten van het maatwerk. De onderhoudskosten worden steeds in december gefactureerd voor het daaropvolgende kalenderjaar of pro rata vanaf de maand volgend op de installatie van de programmatuur, voor het lopende kalenderjaar.
29 Standaardpakket van toeleverancier
Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van en standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiksrecht- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 24 tot en met 28 van deze Algemene Voorwaarden voor zover deze daarmee strijdig zijn. 

;